EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
Course
Osnove digitalnog poduzetništva
Feedback form    |       Play Audio    |    Download content: / /


Ciljevi

CiljeviClick to read  

Na kraju ovog modula bit ćete osposobljeni za:

1. Razumijevanje osnova digitalnog poduzetništva
2. Stjecanje osnovnih znanja o digitalnom poduzetništvu
3. Prepoznavanje novih IT rješenja za poslovno upravljanje
4. Naučiti više o digitalnim start-up kompanijama
Što je digitalno poduzetništvo?Click to read  

Definicija Europske komisije:

“Digitalno poduzetništvo obuhvaća sve nove iskorake i transformaciju postojećih kompanija korištenjem novih digitalnih tehnologija.

[Digitalna poduzeća] karakterizira visoki intenzitet korištenja novih digitalnih tehnologija (i to posebice onih vezanih za društvene mreže, velike podatke, mobilna i rješenja u oblaku) u svrhu poboljšanja poslovanja kompanija, osmišljavanja novih poslovnih modela i uključivanja potrošača i dionika”.

 

Izvor: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

Definicija OECD-a:

 

“[…] osnivanje digitalne kompanije i usvajanje digitalnih tehnologija od strane već postojećih poduzetnika. Ispodprosječno zastupljene skupine stanovništva bi mogle vrlo vjerojatno imati koristi od određenih karakteristika digitalnih tehnologija namijenjenih osnivanju i rastu kompanija, uključujući i niže start-up troškove za mnoge digitalne kompanije i širi pristup vanjskim tržištima zahvaljujući internetu”.

 

Izvor:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

Definicija digitalnog poduzetništva – akademska perspektiva

 

“Digitalno poduzetništvo se može definirati kao poduzetničke prilike koje se mogu stvoriti i primijeniti uslijed korištenja tehnoloških platformi i drugih uređaja za elektroničku komunikaciju. Dakle, digitalno poduzetništvo može potpasti pod mnoge poslovne funkcije. Zajedno s razvojem i napretkom tehnologije, mnoge poslovne funkcije (marketing, prodaja, razvoj proizvoda, distribucija, upravljanje dionicima, operacije) će se također razvijati, a neke nove funkcije će nastajati ”.

 

Izvor:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

 

Definiranje digitalne transformacije

 

“Digitalna transformacija podrazumijeva skup ekonomskih i društvenih učinaka digitizacije (odnosno pretvaranja analognih podataka i procesa u oblik koji je čitljiv strojevima) i digitalizacije (korištenja digitalnih tehnologija i podataka te poveznica koje nastaju kao rezultat novih i modificiranih aktivnosti)”.

 

Izvor:

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

 

Osnovni pokretači digitalne transformacije koje identificira OECD*:

 

Internet stvari (IS)

“Proširenje internetske povezivosti na stvari i objekata, što omogućava njihovu kontrolu i upravljanje na daljinu. Takva povezivost nove poslovne modele, aplikacije i usluge temeljene na podacima prikupljenima od uređaja i objekata”.

 

*Izvori:

 

Osnovni pokretači digitalne transformacije koje identificira OECD*:

 

Mreže sljedeće generacije (5G and više)

“Unaprijeđena u mobilnoj mreži koja uključuju veće brzine (npr. 200 puta veća brzina od 4G) i mreže koje će bolje podržavati raznovrsne aplikacije putem virtualizacije fizičkih slojeva.

Ovo će poboljšati povezivost između uređaja i objekata što je od presudne važnosti za samo-upravljajuća vozila”.

 

Analitika velikih podataka

“Podaci koje karakterizira veliki obujam, brzina i raznovrsnost, čiji učestali izvor je Internet stvari. Veliki podaci se mogu iskoristiti za razvoj novih proizvoda i usluga, procesa, organizacijskih metoda i tržišta. Oni omogućavaju inovacije temeljene na podacima”.

 

Osnovni pokretači digitalne transformacije koje identificira OECD*:

Umjetna inteligencija (UI)

“Sposobnost strojeva i sustava da stječu i primjenjuju znanje, što uključuje i obavljane raznovrsnih kognitivnih zadataka kao što su uočavanje, procesiranje jezika, uočavanje uzoraka, učenje te donošenje odluka i prognoza.

UI je već dio svakodnevnog života (npr. preporuke streaming usluga za zabavljanje) i  u budućnosti će sve više upravljati novim vrstama softvera i autonomnim robotima (na način da oni mogu donijeti i izvršiti odluke bez pomoći ljudi)”.

Blockchain

“Zapis ili tablica koja se održava i sprema u sklopu mreže računala.

Mreža redovito osvježava bazu podataka na svim lokacijama tako da su sve kopije baze identične. Ako netko pokuša promijeniti informacije spremljene unutar jednog bloka, informacijski lanac je lomi i sva čvorišta na mreži bi zabilježila taj događaj. Primjene blockchain tehnologija uključuju pametne ugovore, kriptovalute i upravljanje lancima opskrbe”.

 

Digitalno poduzetništvo: u potrazi za širom definicijom

Digitalno poduzetništvo nije samo blockchain, umjetna inteligencija i druge složene ICT aplikacije, već također i samo poduzetništvo u digitalnom okružju.

Digitalno poduzetništvo obuhvaća sve nove iskorake i transformacije postojećih kompanija korištenjem i valoriziranjem digitalnih tehnologija…

 

Jedan primjer:

Istaknut kao jedna od „uspješnica” promoviranih na EIT Digital mrežnoj stranici (Europski institut za inovaciju i tehnologiju), Plugify je online platforma koja glazbenicima amaterima, DJ-eveima i grupama nudi besplatan digitalni prostor u kojem mogu promovirati svoj rad.

Promotori, vlasnici lokala i klubova mogu zatim pristupiti platformi i kroz nju rezervirati umjetnika/glazbenika koji im se dopada.

U osnovi, Plugify funkcionira kao online zastupništvo: njegovi prihodi se zasnivaju na malenoj proviziji koja se naplaćuje prilikom pojedinačne rezervacije koja se ostvaruje posredstvom platforme

 

Digitalno poslovno okružje

Rješavanje problema za digitalne ekosustaveClick to read  

Od digitalno usmjerenih budućih poduzetnika se očekuje da u potpunosti usvoje povećani portfelj vještina i kompetencija.

Ti osnažujući alati se dominantno zasnivaju na neopipljivim intelektualnim resursima kojima se ovladava vježbanjem i iskustvom, kao što su: 

 

– Kreativnost i kritičko razmišljanje

– Aktivno slušanje i pouzdanost

– Relacijsko donošenje odluka

– Poravnavanje (benchmarking)

– Upravljanje stres testovima

– Podatkovna pismenost

Kreativnost i kritičko razmišljanjeClick to read  

Digitalno-orijentirano poduzetništvo združuje uobičajene izazove s neuobičajenim pristupima koji se njeguju u sklopu intenzivnih sastanaka na kojima rješenja iznalaze na neizravan i kreativan način.

Pojava takvih načina razmišljanja koji podrazumijeva preuzimanje rizika omogućuje upravljanje kompanijama u uvjetima neizvjesnosti i veću odgovornost kako za poslovnu profitabilnost tako za ljude na koje ta profitabilnost utječe. 

 

Aktivno slušanje i pouzdanostClick to read  

Praksa aktivnog slušanja omogućuje kompanijama i upravi da presretnu i dekodiraju “signale” koji dolaze s tržišta, od kupaca i konkurencije, a koji bi mogli utjecati na buduće strategije i akcijske planove.

Pouzdanost ovih podataka je nužna kako bi se osigurala preciznost pretpostavki na osnovi kojih se donose odluke.

Ljudi koji su zaduženi za upravljanje i planiranje zadataka moraju u obzir uzeti: Tko je izvor ovih informacija? Jesu li one već bile potvrđene ili odbačene?

 

Relacijsko donošenje odlukaClick to read  

Mudri digitalni poduzetnici su prilično svjesni da, usprkos njihovom iskustvu, oni i dalje mogu propustiti / zaboraviti / zanemariti neki „dio slagalice”.

Rješavanje problema u digitalnoj eri zahtijeva doprinos i angažman mnogih dionika organizacije, svaki od kojih je ima i daje jedinstvenu perspektivu na kontekst problema.

Nije stoga iznenađujuće da su rješavanje problema i donošenje odluka dva procesa koja karakterizira visoka kolaborativnost.

 

Poravnavanje (benchmarking)Click to read  

Jedan od najjednostavnijih i najintuitivniji načina da se riješi izazovan problem je kroz promatranje i replikaciju onoga što su drugi napravili u sličnim scenarijima.

Poravnavanje je tradicionalni alat u marketingu kojeg stručnjaci i  praktičari još uvijek intenzivno koriste.

Oni koji su zaduženi za takve analize moraju sa velikom preciznošću procijeniti da li je referentni scenarij doista relevantan za tekući scenarij; o tom preduvjetu snažno ovisi ultimativni učinak analize i benefiti koji se mogu iz nje dobiti.

 

Stress-Test ManagementClick to read  

Nekoliko tehnologija omogućava simulaciju mogućih budućih scenarija.

Dostupnost takvih informacija osigurava tri strateške prednosti:

1. Konkretnu mogućnost da se sagleda bliža budućnost kako bi se u sadašnjosti donijele vrlo konzistentne odluke
2. Ocjenu svih tekućih strategija i ciljeva u odnosu na moguće buduće scenarije
3. Evaluaciju otpornosti kompanije na potencijalne vanjske disrupcije koje bi se mogle pojaviti u bližoj budućnosti
 
Informacijska i podatkovna pismenostClick to read  

Informacijska i podatkovna pismenost se odnosi na sposobnost analize, elaboriranja i kritičkog dekodiranja podataka.

Biti “digitalno nepismen” ne implicira nužno znanja vezana za tehničke aspekte računalne znanosti – ono se također odnosi i na sposobnost razlikovanja informacija koje dolaze iz digitalnog okružja te sposobnost evaluacije njihove pouzdanosti.

ORM – Online reputacijski menadžmentClick to read  

Online reputacijski menadžment (ORM) se odnosi na praćenje, evaluaciju i osnaživanje javne percepcije potrošača, konkurenata, investitora/dioničara i zainteresirane javnosti.

Brojna istraživanja pokazala su da javna reputacija kompanije u online domeni predstavlja važnu stratešku imovinu kompanije.

 

Ostvarivanje poslovnih rezultata uslijed primjene ORM

Izvor: Važnost online reputacijskog menadžmenta u poslovanju, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

Online reputacija je složena pojava.

 

Osnovni elementi ORM oslanjaju se na tri glavna stupa poslovne etike i korporativne društvene odgovornosti:

1. Poštenje
2. Transparentost
3. Vjerodostojnost
PoštenjeClick to read  

U poslovanju i upravljanju, poštenje predstavlja sposobnost upravljača i donositelja odluka da odrede ciljeve, prioritete i akcijske planove koji sa sobom ne nose rizik nanošenja štete nekome ili nečemu (na primjer okolišu, društvu, zaposlenicima, itd.).

Drugim riječima rečeno, biti „pošten” znači poštovati tuđu različitost i interese.

 

TransparentnostClick to read  

Transparentne organizacije na jasan način otkrivaju sve za javnost važne informacije o tome kako proizvode, od kuda dolaze inputi u njihovoj proizvodnji i kako su oni procesirani.

Iskrena komunikacija o poslovnim rezultatima doprinosi jačanju javnog imidža i reputacije organizacije.

 

VjerodostojnostClick to read  

Ako kupci ne vjeruju kompaniji, oni neće biti zainteresirani za proizvode koje ona njima nudi.

Uz prihode i udio na tržištu, vjerodostojnost predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta kompanije.

Ako je kompanija percipirana kao vjerodostojna, ta vjerodostojnost postaje način na koji se održava proces privlačenja novih kupaca te se tako ujedno i njeguje odnos s postojećim lojalnim kupcima.

Kako biti orijentiran prema ORM-u?Click to read  

Online reputacija predstavlja osnovnu funkciju u poslovnom upravljanju, i to je postala toliko važna funkcija da je u posljednih nekoliko godina ona otvorila mogućnosti za potpuno nova tržišta.

Stručnjaci i privatne kompanije, koristeći specifične dijagnostičke alate pomoću kojih se prati online reputacija kompanije, nude tržištu svoje vještine, kompetencije i konzultantske usluge vezane za ORM.

Ovi alati za praćenje su dizajnirani na način da u stvarnom vremenu zabilježe ponašanje reputacije kompanije.

Neki od tih alata se specijaliziraju za ograničeno dostupan digitalni sadržaj koji ima snažnu mogućnost utjecanja na profitabilnost kompanije (npr. tweetovi, recenzije na TripAdvisoru, itd.).

 

Za opsežniji popis:

Globalni stručnjaci za ORM;

https://themanifest.com/online-reputation-management/agencies

ORM alati;

https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

 

 

Pet najboljih platformi za nadgledanje reputacije brenda

Izvor: Važnost online reputacijskog menadžmenta u poslovanju, Clutch (2018)

https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

 

Važno je za napomenuti da kompanije orijentirane na ORM su one koje su usvojile kao dio svoje korporativne kulture stratešku važnost ORM i javnu reputaciju kompanije.

Poduzetnici i organizacije bi se trebali obavezati na ORM i to na način da iskoriste nove kompetitivne paradigme koje se naslanjaju na ono što ljudi govore i kako prepoznaju vrijednosti koje kompanija nudi.

 

Kako biti svjestan ORM-a?

1. Posvetiti veću pažnju neposrednoj okolini
2. Poštivati tuđa mišljenja čak i kada se one ne slažu s vašim uvjerenjima
3. Priznati pogreške i biti otvoren za konstruktivnu kritiku
4. Ne dopustiti da se vaš ponos pretvori u aroganciju – budi iskren i pun poštovanja
5. Usmjeri se na ishode svojih aktivnosti umjesto na rezultate
Nove tehnologije za poslovanje

Računarstvo u oblakuClick to read  

Rješenja unutar računarstva u oblaku (engl. Cloud Computing) omogućuju iskorištavanje vrlo važnih hardverskih i softverskih resursa s daljine.

Te usluge pružaju specijalizirane kompanije koje, ovisno o svojoj ponudi, mogu alocirati resurse ili upravljati njima u klijentovo ime.

 

Taksonomija računarstva u oblaku

Na osnovi oblikovanja, alokacije i distribucije resursa

 

Na osnovi stvarno pružene usluge

Privatni oblak. Klijent ima koristi od prilagođene usluge koju je za njegove specifične potrebe izradio vanjski pružatelj.

 

IaaS infrastruktura kao usluga (engl. Infrastructures as a Service). Također poznat i kao „plati-koliko-koristiš” model, IaaS omogućava korištenje infrastrukture (tj. virtualnog mjesta za pohranu) u zamjenu za naknadu.

Javni oblak. Najčešći oblik oblaka. Usluga pripada pružatelju koji, u zamjenu za mjesečnu / godišnju naknadu, jamči za njezinu upotrebu i dostupnost vanjskim stranama.

 

PaaS – platforma kao usluga (engl. Platform as a Service). Vrlo česta među onima kojima je potreban „ispitni poligon“ da bi potvrdili razvoj vlastitog softvera/aplikacije.

Hibridni oblak. Modularna kombinacija dvaju prethodnih oblika.

 

SaaS – softver kao usluga (engl. Software as a Service). Isporuka softvera kupcu od strane programera po principu „ključ u ruke”.

 

Analitika podatakaClick to read  

Službena definicija analitike podataka (engl. Data Analytics) opisuje je kao način dekodiranja digitalnih podataka ističući visoko značajne informacije da bi se uspostavili  prognostički modeli znanja (engl. predictive knowledge models), umjesto deskriptivnih.

U poslovnom upravljanju, analitika podataka ključan je strateški alat koji stoji na raspolaganju menadžmentu i upravi.

Iz druge perspektive, analitika podataka svjedoči o „načinu razmišljanja vođenom prilikama“ (engl. opportunity driven mindset).

Prema tome, uravnotežena mješavina kreativnog i (pro)računskog razmišljanja jest sve što je potrebno za prihvaćanje okvira analitike podatka.

Analitika podataka jest područje koje uvelike doprinosi dvjema poslovnim funkcijama koje se obično najviše bave velikim brojevima i mnoštvom informacija koje dolaze iz vanjskog okruženja:

 

1. Financije
2. Marketing
 

Korištenje analitike podatka u poslovnom okruženju:

 

1. Iskustvo potrošača i odanost brendu

 

Tvrtke koriste velike skupove podataka prikupljene od prodajnih odjela da bi: analizirale potražnju kupaca, rano uočile nove trendove i sklonosti kupaca, usmjerile razvoj novih proizvoda, potaknule tehnološke inovacije i osmislile dosljedne komunikacijske strategije.

 

Drugim riječima, analitika podataka pruža podršku tvrtkama i rukovoditeljima u oblikovanju prikaza profila moderne baze korisnika / kupaca.

2. Oglašavanje

Iz šire perspektive, analitika podataka pomaže organizacijama da razumiju ponašanje korisnika/kupaca (potencijalnih i lojalnih) prilikom kupnje da bi bolje usmjerili napore u komunikaciji i oglašavanju.

 

Krajnji je cilj povezati pravi proizvod s pravim klijentom, posebno uzimajući u obzir njezin/njegov omiljeni kanal za kupnju

3. Upravljanje rizicima

 

U ovom se području analitika podataka najviše koristi za usmjeravanje odluka o ulaganju i za kvantificiranje nekih statističkih modela koji grupiraju  mogućnosti za ulaganje na osnovi povezanih rizika.

 

Banke i financijski posrednici svakodnevno koriste ove alate kao vrlo učinkovito sredstvo za smanjenje rizika.

4. Upravljanje lancem vrijednosti

 

Transkripcija lanca vrijednosti u digitalni jezik omogućuje veće i sofisticiranije analize postojećih odnosa između funkcija.

 

Ove mreže znanja koje protječu kroz različite radne timove doprinose nastanku organizacijske kolektivne svijesti i osnažuju percepciju svakog djelatnika o ulogama i odgovornostima ostalih.

 

Rađanje internetske start-up kompanije

TPretvaranje ideje u uspješan poslovni modelClick to read  

U začetku svake tvrtke nalazi se ideja iz koje je nastala i koja se, jednom kada se pokrenula, pretvorila u održivo poduzeće.

Poslovne ideje proizlaze iz prepoznavanja mogućnosti da se zadovolji označena potreba koja je trenutno zadovoljena samo djelomično (ili nikako).

Svakodnevna stvarnost pruža mnogo inspiracije za potencijalne poslovne ideje: težak dio dolazi kada pokušate identificirati one koji su poduzetnički izvedive i održive.

Razvoj poslovne ideje može se provesti u dvije faze:

 

1. Strukturiranje

Drugim riječima, ovo znači posložiti misli; istaknuti elemente od posebne važnosti i one koji zaslužuju veći fokus iz konceptualne perspektive.

 

2. Razvoj

Kada se postave teorijski stupovi, ambiciozni poduzetnici prelaze na razmatranje operativne dimenzije obraćajući pažnju na potencijalne faktore koji bi mogli postati oni koju omogućavaju postavljanje i uspon tvrtke.

StrukturiranjeClick to read  

Ono podrazumijeva dubinsku analizu:

• Adresiranih potreba i potražnja
• Postojećih konkurenata (stupanj zasićenosti tržišta)
• Profila kupaca
• Strukture lanca vrijednosti i opskrbe
• Zrelosti tržišta i daljnjih margina iskoristivosti (further margins of exploitation)
• Vanjskih dionika s velikim učinkom i utjecajem
• Potencijalne mreže podrške
• Poslovnog modela
RazvojClick to read  

Veliki prioritet imaju:

Potencijalni izvori kapitala

  - Poslovno i financijsko planiranje

Distribucijski kanali i kanali opskrbe
Strategija 4P

  - Proizvod (ili usluga) (engl. Product) – osmišljavanje i testiranje

  - Mjesto (engl. Place)

  - Promocija (engl. Promotion)

  - Plasman (engl. Placement)

Ponuda vrijednosti i projekcije tokova prihoda
 
Poslovno planiranjeClick to read  

Poslovni plan (PP) je službeni dokument koji omogućuje strukturirani uvid u poslovanje. Sadržaj PP-a obično se artikulira kroz nekoliko određenih cjelina koje pokrivaju sve glavne dimenzije poslovanja:

Kratku prezentaciju poslovne ideje, poduzetnika i njegovog ključnog osoblja
Kratku prezentaciju proizvoda/usluge
Marketinške analize (koji segment tržišta zauzeti)
Dugoročnu razvojnu perspektivu
Utjecaj na okoliš

Financiranje i očekivanu profitabilnost

Financijsko planiranjeClick to read  

Objavljivanje podataka o financijama toliko je važno da zahtijeva zaseban dokument - Financijski plan (FP).

FP odnosi se na sintetičku, ali vrlo sveobuhvatnu evaluaciju financijskih i ekonomskih kapaciteta kompanije.

Robusni FP odnosi se na tri dokumenta koji predstavljaju i tri primarna financijska izvješća:

1. Bilanca stanja – imovina vs obveze
2. Račun dobiti i gubitka Income Statement – prihodi vs rashodi
3. Izvještaj o novčanom toku – priljev vs odljev gotovine
 
Strategije uključivanja dionikaClick to read  

Prije poduzimanja bilo kakve konkretne akcije, poduzetnici koji to tek pokušavaju postati trebali bi si postaviti sljedeća pitanja:

 

1. Tko su najvažniji strateški dionici za moje poslovanje?
2. Što bi mogao biti njihov interes i kako mogu ispuniti njihova očekivanja?
3. Kakav utjecaj moje poslovanje može imati na njih? Izravni ili neizravni?
4. Imaju li preporuku/dokaz sposobnosti? Postoji li netko tko zastupa njihove interese?
5. Kako ih mogu potaknuti da daju povratne informacije?
6. Koje su neizravne koristi njihova sudjelovanja?
7. Kako da održavam njihov interes i zadržim ih zainteresiranima?
8. Postoji li pravo vrijeme za njihovo uključivanje?
Matrica uključivanja dionikaClick to read  

Na temelju njihovog utjecaja, dionici se raspoređuju u vrlo učinkovitu matricu koja za svakog od njih sažima njihovu potencijalnu važnost iz strateške perspektive.

 

Veliki učinak / malen utjecaj: pasivni putnici

Oni koji ne sudjeluju u uobičajenom poslovnom upravljanju i nemaju aktivnu ulogu u poslovnim strategijama, ali tekuće aktivnosti organizacije i dalje imaju velik učinak na njih; npr.  zajednice, banke, lokalni kreatori politike, dioničari itd.

Veliki učinak / veliki utjecaj: ključni igrači

Oni koji imaju veliki odjek kada se radi o profitabilnosti i konkurentnosti kompanije; npr. kupci i dobavljači, klijenti, konkurencija, istraživački centri itd.

Malen učinak / malen utjecaj: daljnji rođaci

Klaster s najnižim prioritetom - mogli bi predstavljati cilj sve dok se kompanija brine za poticanje agende „otvorenosti”, ali ionako se ne ističu kao strateški prioritet (tj. osnovne i srednje škole)

Malen učinak / veliki utjecaj: interesne/stručne grupe/udruženja

Oni predstavljaju vrlo zanimljivu kategoriju: na njih ne možete imati toliko utjecaja koliko oni mogu imati na vas. Trgovačka udruženja, mišljenja grupa/skupina i sindikati vrlo su utjecajni u organizacijama i trebali bi biti angažirani kao značajni socijalni partneri.

Umrežavanje i prilike za financiranjeClick to read  

Od početka prošlog desetljeća, start-up kompanije koje su doživjele veliki procvat i uspon postale su svjetski fenomen.

Za razliku od „tradicionalnih” oblika kompanija, zbog svog visokog koeficijenta rizika (nedostatak financija/financiranja, novčanog toka i kreditne/novčane povijesti) vrlo je rijetko da start-up kompanija dobije pristupi kreditiranju putem tradicionalne kreditne linije (tj. bankarskih sustava).

Start-up: Kakvi su odnosi između financija i njegovog životnog ciklusa?Click to read  

Financiranje start-upova oslanja se na posvećene socio-ekonomske aktere:

Super anđele
Anđele
Venture kapitalisti (venture capital investitori) .

 

Temeljem količine resursa za koju mogu jamčiti, svaka od razmatranih kategorija intervenira u određenom dijelu životnog ciklusa start-upa.

 

5 faza start-upa obično su prepoznate kao:

Izvor: https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup

 

1. Prilagođenost rješenju (engl. Solution Fit): začetak start-upa i razvoj poslovne ideje
2. MOP (Minimalno održivi proizvod; engl. Minimum Viable Product): faza ranog osmišljavanja, razvoja i testiranja proizvoda (usluge) + strategija segmentacije tržišta i pozicioniranja
3. Prilagođenost tržištu (engl. Market fit): prva baza kupaca i odgovor na potražnju
4. Skaliranje: eksponencijalni rast svijesti o marki i tržišnih udjela
5. Zrelost: nakon pet godina od osnutka (zakonsko trajanje start-upa), putem rasta može se ići samo pomoću dva načina:

  a) Akvizicijom, obično od velikih i etabliranih tvrtki

  b)Uvrštavanjem na burzu putem IJP-a (inicijalna javna ponuda)

 

 

Super anđeli, anđeli i venture kapitalisti:

Super anđeli se ne mogu u potpunosti smatrati investitorima: njihov doprinos nije motiviran očekivanjima osobne dobiti, već uglavnom istinskom željom da uspiju njima bliske osobe.

 

VS

 

Poslovni anđeli i venture kapital investitori motivirani su isključivo logikom profita, i to su investitori koji očekuju osobnu dobit od ulaganja: razlika među njima sastoji se od količine kapitala koju imaju na raspolaganju (venture kapitalisti imaju mnogo više).

Motivacijska prezentacija – definicija i svrhaClick to read  

Prvi kontakt između investitora i startupera započinje s vrlo kratkim opisom poslovne ideje startupera.

 

Takav je opis formalno poznat pod nazivom motivacijska prezentacija (engl. Elevator Pitch): upečatljiva i intrigantna prezentacija poslovne ideje napravljena s ciljem da se zaintrigira i pridobije interes investitora.

Motivacijske prezentacije poznate su po tome da su izuzetno kratke i sažete: mogu trajati od najmanje 30 sekundi do najviše 2 minute.

Tipična formula motivacijske prezentacije sastoji se od:

1. Kratkog predstavljanja
2. Nezadovoljene/ih potrebe/a koja/koje čini/e osnovu poslovne ideje
3. Prednosti i iskoristivih mogućnosti
4. Uvida u status tržišta (Imamo li već konkurenciju? Koja je naša strategija razlikovanja? Itd.)
5. Trenutna faza provedbe i potrebni dodatni resursi
6. Zaključci i formalni financijski zahtjevi
 

Zbog količine informacija koju bi netko mogao pružiti u tako kratkom vremenskom rasponu, sposobnost razvijanja djelotvorne motivacijske prezentacije općenito se smatra vrlo sofisticiranom vještinom.

Nakon toga, ako je investitor zainteresiran, dvije strane započinju pregovore oko suradnje definirajući i finalizirajući uvjete financiranja.

Uglavnom se situacija odvija na način da poslovni anđeo ili venture kapitalist osigurava ekonomske resurse u zamjenu za udio u profitu, udio u vlasništvu poslovne jedinice (ili više njih) i/ili mješavinu obje opcije. Keywords

Poduzetništvo, Digitalno Poduzetništvo, Poslovna Strategija, ICT, Digitalne start-up kompanije, Digitalno Poslovno Okruženje


 Objectives/goals:

• Razumijevanje osnova Digitalnog Poduzetništva
• Usvajanje temeljnih znanja o Digitalnom Poduzetništvu
• Prepoznavanje novih IT rješenja za poslovne upravljanje
• Upoznavanje s digitalnim start-up kompanijama


 Description:

IDP je u razvoju ovog modula stavio veliki naglasak na pretpostavke Digitalnog Poduzetništva; bilo da je riječ o konceptualnim ili njegovim operativnim modelima.
Nakon općeg uvoda u definiranje Digitalnog Poduzetništva iz EU izvora, sadržaj sljedeće Didaktičke cjeline omogućuje veliki uvid u karakteristike potrebne za digitalno rješavanje problema te ORM (online reputacijski menadžment) za poslovnu konkurentnost – što su dva teoretska modela koji predstavljaju osnovu za poduzetničku konkurentnost u digitalnom okružju.
Kasnije, u trećoj Didaktičkoj cjelini student se koristi mogućnostima koje pružaju dva glavna I najčešće primijenjena IT rješenja za poslovne upravljanje; Računarstvo u oblaku i Analitika velikih podataka. Za oba rješenja IDP je pripremio konkretne dokaze njihovih mogućih primjena i proizašlih koristi od te primjene u poduzetničkom okružju
Veliki doprinos posljednje Didaktičke cjeline proizlazi iz njezinog usmjerenja na promociju važnosti i utvrđivanje osnove poslovanja start-up kompanija, i to posebice: njihov prijelaz od ideje do profitabilnog kompanije, strukturiranje i razvoj poslovne ideje, formalne prezentacije poslovne ideje, (motivacijska prezentacija, poslovno i financijsko planiranje), umrežavanje, strategije uključivanja dionika, prilike za financiranje I životni ciklus start-up kompanije.
Općenito govoreći, ovaj Modul se sastoji od vrlo robusnog, jednostavnog i intuitivnog uvoda u poduzetništvo u digitalnom poslovnom okruženju – specijalno dizajniranom za učenje početnika u tom području.


 Bibliography

DE: EU Commission definition:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112439/jrc112439_eides_report.pdf

DE: OECD definition:
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/28e047ba-en.pdf?expires=1593152542&id=id&accname=guest&checksum=9127A1DB691D56E497C1B8FB901BA783

Digital Entrepreneurship – a literature review:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134220/

Digital Transformation –  definition and drivers (OECD):
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/going-digital-shaping-policies-improving-lives_9789264312012-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cloud-computing-the-concept-impacts-and-the-role-of-government-policy_5jxzf4lcc7f5-en

The Importance of Online Reputation Management for Businesses:
https://clutch.co/pr-firms/resources/importance-online-reputation-management-businesses

ORM Tools:
https://www.searchenginejournal.com/best-online-reputation-monitoring-tools/250769/#close

Stakeholders Engagement Matrix:
https://www.targetinternet.com/stakeholder-management-for-digital-marketers/  

Start-Up lifecycle:
https://medium.com/tradecraft-traction/5-phases-of-the-startup-lifecycle-morgan-brown-on-what-it-takes-to-grow-a-startup  Related training material


Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova internetska stranica i njezin sadržaj odražavaju isključivo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija koje se nalaze na njima.