EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Słownik

Kapitał własny

to wkład finansowy (lub rzeczowy) właściciela/-i przedsiębiorstwa, wspólników lub akcjonariuszy, w trakcie prowadzenia działalności za kapitał własny uważa się również zysk. Z uwagi na ryzyko nieodzyskania zainwestowanego kapitału jego koszt jest stosunkowo wyższy niż ma to miejsce przy korzystaniu z kapitału obcego. Jego koszt utożsamiamy najczęściej z tzw. kosztem alternatywnym – in. możliwości lub utraconych szans, czyli stopą zwrotu, jaką można byłoby się spodziewać w przypadku inwestycji tej samej „złotówki” w inne aktywa/inwestycje.Venture capital

średnio- i długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwa niepubliczne znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju realizowane przez wyspecjalizowane podmioty.Initial Public Offering (IPO)

dokonywana po raz pierwszy oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych.Community Development Finance Institutions

to prywatne instytucje finansowe zapewniające finansowanie oraz edukację finansową osobom, czy też społecznościom lokalnym, które zostały wykluczone z tradycyjnego, komercyjnego systemu finansowego z uwagi na niskie dochody.Inkubatory przedsiębiorczości

instytucje o różnej formie prawnej, których celem jest wpieranie przedsiębiorczości na jej początkowym etapie. Inkubatory zapewniają przestrzeń do pracy, a także wsparcie merytoryczne, prawne i księgowe. W porównaniu do akceleratorów przedsiębiorczości, w inkubatorze przedsiębiorca „testuje” swój pomysł.Programy akceleracyjne

powszechnie nazywane akceleratorami, udzielają wsparcia przedsiębiorstwom w najwcześniejszych etapach rozwoju. Pomoc może obejmować zarówno finansowanie, ale również może to być wsparcie merytoryczne z obszaru np.: prawa, księgowości, marketingu, czy zarządzania. Inkubatory mogą również udostępniać podmiotom niezbędną przestrzeń i infrastrukturę w postaci przestrzeni biurowej, wyposażenia, czy materiałów biurowych.E-negocjacje (ew. negocjacje elektroniczne)

mogą być zdefiniowane jako „proces prowadzenia negocjacji między partnerami biznesowymi przy wykorzystaniu środków elektronicznych, drogą elektroniczną”. Mogą dotyczyć negocjacji telefonicznych, e-mail, z wykorzystaniem komunikatorów, wideokonferencji. Ponadto, może odnosić się do zautomatyzowanych negocjacji i podejmowania decyzji opartych na sztucznej inteligencji (takich jak m.in. negocjacje między botem a człowiekiem, lub bota z botem, licytacji czy targowania się).Zarządzanie konfliktem

można zdefiniować jako proces obsługi i rozwiązywania sporów między co najmniej dwiema stronami przy użyciu określonych technik. Konflikt jest nieunikniony ze względu na różnice cech osobowości, zainteresowań i celów, ale nie zawsze jest wadą – może prowadzić do większej kreatywności, a także do rozwiązania problemów. Według Journal of Business Management: „Zarządzanie konfliktami obejmuje nabywanie umiejętności związanych z rozwiązaniem konfliktów, samoświadomości na temat trybów konfliktów, umiejętności komunikowania się w trakcie trwającego konfliktu oraz ustanowieniem struktury zarządzania konfliktem w środowisku organizacyjnym”.Komunikacja międzykulturowa

według SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods (2017), można stwierdzić, że termin „komunikacja międzynarodowa” odnosi się do „procesu tworzenia i dzielenia się znaczeniami wśród ludzi z różnych środowisk kulturowych przy użyciu różnorodnych środków”. To wszelkie interakcje pomiędzy osobami z różnych kultur, których celem jest nawiązywanie kontaktów między nimi. W języku angielskim termin „cross-cultural communication” stosuje się zamiennie z „inter-cultural communication”.Praca zdalna

znana również jako telepraca, odnosi się do stylu pracy umożliwiającego pracownikom pracę poza tradycyjnym biurem, jednocześnie komunikując się z innymi członkami zespołu za pomocą środków elektronicznych.Wirtualny zespół

można go zdefiniować jako organizację pracy, która za pomocą środków cyfrowych łączy ludzi o różnych umiejętnościach. Każdy członek zespołu pracuje współzależnie, z różnych miejsc (różnych lokalizacji) i posiada ograniczony kontakt fizyczny, twarzą w twarz (o ile w ogóle). W dzisiejszych czasach organizacje coraz częściej korzystają z tego rodzaju współpracy, ponieważ ma ona wiele zalet, takich jak np. maksymalizacja wiedzy funkcjonalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, całodobowa produktywność (24/7) ze względu na różnicę stref czasowych. Internacjonalizacja biznesu, wpływa to również pozytywnie na koszty ogólne, relokację, czyli kwestie zmiany lokalizacji, jak również koszty związane z podróżowaniem.Model biznesowy

„wyraża logikę…, która pokazuje, w jaki sposób firma tworzy i dostarcza wartość klientom [oraz] zarysowuje architekturę przychodów, kosztów i zysków związanych z… dostarczaniem tej wartości” (Teece 2010, s. 173). Proces projektowania konkretnego modelu biznesowego polega zazwyczaj na wykrywaniu istnienia klientów z niezaspokojoną (lub słabo zaspokojoną) potrzebą, którzy chcą i są w stanie zapłacić za potencjalny produkt lub usługę. Udany model biznesowy zapewni klientowi rozwiązanie, które będzie w stanie utrzymać cenę wystarczająco wysoką, aby pokryć wszystkie koszty i przynieść zysk, który jest co najmniej wystarczający, aby wesprzeć biznes i jego rozwój.Możliwości zakupu przez konsumenta

Oferta produktów lub usług może być „opakowana” na wiele sposobów w celu zakupu przez klienta. Tym „opakowaniem” są opcje zakupu oferowane klientowi. Opcje zakupu „mogą mieć znaczący wpływ na chęć zakupu u klienta, proces, w którym zakup jest dokonywany, osiągane przychody i marże (Whittington, 2018).Strategia cenowa

jest wykorzystywana przez firmę do określenia, za jaką kwotę sprzedać swoje towary lub usługi. Dopasowanie właściwej strategii cenowej zakłada szczegółowe zrozumienie produktu, rynku i klientów.Przechwytywanie wartości

to proces zabezpieczania zysków z tworzenia wartości i dystrybucji tych zysków między uczestniczącymi aktorami, takimi jak dostawcy, klienci i partnerzy (Chesbrough et al., 2018).Tworzenie wartości

to proces mający na celu zwiększenie generowania wartości.Social selling

rozumiana jako sprzedaż w mediach społecznościowych, proces budowania relacji w ramach procesu sprzedaży, to proces angażowania odbiorców, pielęgnowania relacji i poszerzania zasięgu społecznego za pośrednictwem sieci społecznościowych, który jest częścią strategii sprzedaży.Storytelling - opowiadanie historii marki

dotyczy dzielenia się historią firmy w celu nawiązania kontaktu z publicznością/odbiorcami.Treść marki (ang. Branded content)

polega na tworzeniu treści, które są bezpośrednio związane z marką, umożliwiając konsumentom nawiązanie pewnego rodzaju połączenia/głębszej relacji z marką.Tożsamość marki

to zapadający w pamięć i unikalny zestaw skojarzeń z marką, który sugeruje/oznacza obietnicę złożoną klientom.Marka

według American Marketing Association (AMA) marka to “nazwa, termin, znak, symbol, lub projekt, bądź ich połączenie, mające na celu identyfikację towarów i usług jednego sprzedawcy lub grupy sprzedawców oraz ich rozróżnienia od konkurencji”.Hosting

Usługa polegająca na udostępnianiu użytkownikom miejsca na serwerze do przechowywania danych, plików i informacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.Słowo kluczowe

jest to słowo lub grupa terminów wyszukiwanych przez użytkowników w przeglądarkach. Po wpisaniu frazy w wyszukiwarkę, wyświetlają się wyniki związane z wprowadzonymi słowami kluczowymi.E-mail marketing

obejmuje kampanie reklamowe za pośrednictwem poczty elektronicznej: wysyłaj wiadomości, aby dotrzeć do nowych klientów, rozwijaj relacje z obecnymi, wchodź w interakcje z kontaktami, zwiększaj sprzedaż.SEM: Search Engine Marketing (Marketing w wyszukiwarkach internetowych).

To płatne kampanie reklamowe w przeglądarkach, dzięki którym strony internetowe mogą być lepiej pozycjonowane dzięki „systemowi licytacji”/podbijania.SEO: Search Engine Optimization (Optymalizacje dla wyszukiwarek internetowych)

to seria strategii w sieci, których celem jest zwiększenie widoczności strony internetowej, aby mogły pojawiać się na wyższych pozycjach listy wyników wyszukiwarek.Business Model Canvas

Kanwa modelu biznesowego to diagram graficzny przydatny do tworzenia nowych modeli biznesowych lub doskonalenia istniejących. Za pomocą “modelu biznesowego”, wskazujemy zestaw rozwiązań organizacyjnych i strategicznych, które pozwalają firmie tworzyć, dystrybuować i nabywać wartość.Szansa dla przedsiębiorczości

Okazja biznesowa pojawia się, gdy wytworzony produkt/towar/usługa spełnia potrzeby rynku, które nie zostały jeszcze zaspokojone i/lub definiuje innowacyjny sposób efektywnego wykorzystania tych samym zasobów. Co więcej, połączenie poszukiwanej wartości i zdolności do tworzenia decyduje o szansie dla przedsiębiorczości.Przywództwo cyfrowe

Skutecznych liderów cyfrowych wyróżnia cztery cechy: 1.Rozumienie, że transformacja cyfrowa to nie tylko projekt innowacyjny, ale nowa restrukturyzacja firmy; 2.Cenienie talentów cyfrowych i inwestowanie we wzmocnienie pozycji swojego zespołu; 3.Brak obaw w przeznaczanie środków finansowych na technologie nowej generacji; 4.Cyfryzacja jest zdecydowanie postrzegana jako wyjątkowa szansa - a nie wiarygodna opcja. Co najważniejsze, liderzy cyfrowi doskonale zdają sobie sprawę, że innowacje cyfrowe to przede wszystkim kwestia ludzi i tego, jak kultura ICT jest rozpowszechniona we wszystkich funkcjach. Świadomość cyfrowa jest podstawowym założeniem, dzięki któremu powstają konkurencyjne organizacje.Biznes plan

to pisemne podsumowanie propozycji biznesowej przedsiębiorcy. Zawiera ona m. in. możliwości i strategie marketingowe, szczegóły operacyjne i finansowe, a także umiejętności i zdolności jego menedżerów. Biznes plan wskazuje drogę do osiągnięcia sukcesu przez firmę.Diagram (Wykres) Gantta

to narzędzie wspomagające zarządzanie projektami. Jest budowany począwszy od osi poziomej reprezentującej całkowite ramy czasowe projektu, podzielonej na przyrostowe fazy (np. dni, tygodnie, miesiące) oraz od osi pionowej reprezentującej zadania lub czynności składające się na projekt.Analiza SWOT

(znana również jako macierz SWOT) jest narzędziem planowania strategicznego używanym do oceny mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń projektu, przedsiębiorstwa lub każdej innej sytuacji, w której organizacja lub osoba musi podjąć decyzję aby osiągnąć cel.Przemowa windowa

Chwytliwa i intrygująca prezentacja pomysłu na biznes, mająca na celu zdobycie i wzbudzenie zainteresowania inwestora. Prezentacje są znane z niezwykle krótkich i zwięzłych form: mogą trwać od minimum 30 sek. do maksymalnie 2 min.Plan finansowy

Plan finansowy dotyczy syntetycznej, ale bardzo kompleksowej oceny możliwości finansowych i ekonomicznych firmy. Solidnie zrobiony plan finansowy odnosi się do trzech dokumentów reprezentujących również trzy podstawowe sprawozdania finansowe: • Bilans – aktywa a pasywa • Rachunek zysków i strat – przychody a koszty • Rachunek przepływów pieniężnych – wpływy a wydatkiBiznes plan

Biznes plan jest formalnym dokumentem, który zapewnia ustrukturyzowany obraz działalności. Treść biznes planu jest zwykle podzielona na kilka określonych sekcji obejmujących wszystkie główne wymiary biznesowe, takie jak: • Krótka prezentacja pomysłu na biznes, przedsiębiorców i ich podstawowego personelu • Krótka prezentacja produktu/usługi • Analiza marketingowa (pokazująca jaki segment rynku będzie zajmować) • Długoterminowa perspektywa rozwoju • Wpływ środowiska • Finanse i oczekiwana rentownośćAnaliza danych

Formalna definicja analizy danych opisuje ją jako sposób dekodowania danych cyfrowych, uwydatniając wysoce znaczące informacje, aby ustanowić „predykcyjne modele wiedzy” a nie modele opisowe. W zarządzaniu biznesem analiza danych jest podstawowym narzędziem strategicznym do dyspozycji kadry kierowniczej i dyrektorów.Technologia chmur obliczeniowych

Technologia chmur obliczeniowych pozwala na zdalne wykorzystanie ważnych zasobów sprzętowych i programowych. Usługi te są świadczone przez wyspecjalizowane firmy, które w zależności od swojej oferty mogą alokować lub zarządzać zasobami w imieniu klienta.ORM – zarządzanie reputacją w sieci

Zarządzanie reputacją w sieci (ORM) dotyczy monitorowania, oceny i wzmocnienia publicznego postrzegania firm przez klientów, konkurentów, inwestorów/akcjonariuszy i opinię publiczną. Liczne badania wykazały, że wizerunek firmy w domenie internetowej stanowi jeden z najważniejszych aktywów strategicznych firmy.Cyfrowa transformacja - definicja OECD

“Transformacja cyfrowa odnosi się do ekonomicznych i społecznych skutków cyfryzacji (tj. konwersji procesów i danych analogowych na format nadający się do odczytu przez urządzenia) i digitalizacji (tj. wykorzystania technologii cyfrowych, danych, a także wzajemnych powiązań skutkujących nowymi lub zmodyfikowanymi działaniami)”.Definicja przedsiębiorczości cyfrowej – perspektywa akademicka

“Przedsiębiorczość cyfrową można zdefiniować jako możliwości przedsiębiorczości, które są tworzone i wykorzystywane poprzez wykorzystanie platform technologicznych i innego sprzętu służącego do przekazywania informacji. Dlatego przedsiębiorczość cyfrowa może należeć do wielu kategorii działalności. Wraz z rozwojem technologii, kategorie te np. marketing, sprzedaż, produkty, dystrybucja, zarządzanie interesariuszami, operacje, i nowe kategorie mogą być potencjalnie ukształtowane”.Przedsiębiorczość cyfrowa: definicja OECD

“[…] tworzenie przedsiębiorstw cyfrowych i wdrażanie technologii cyfrowych przez przedsiębiorców. Niedostateczne reprezentowanie grup społecznych w zakresie przedsiębiorczości mogłyby z większym prawdopodobieństwem skorzystać z pewnych cech technologii cyfrowych służących do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym z niższych kosztów rozpoczęcia działalności wymaganych w przypadku wielu cyfrowych przedsiębiorstw oraz z szerszego dostępu do rynków zewnętrznych oferowanego przez Internet”.Przedsiębiorczość cyfrowa: Definicja Komisji Europejskiej

“Przedsiębiorczość cyfrowa obejmuje wszystkie nowe przedsięwzięcia i transformacje istniejących firm za pomocą nowatorskich technologii cyfrowych. [Przedsiębiorstwa cyfrowe] charakteryzują się dużą intensywnością wykorzystania nowatorskich technologii cyfrowych (w szczególności rozwiązań społecznościowych, dużych zbiorów danych, rozwiązań mobilnych i chmurowych (tzw. cloud solutions), w celu usprawnienia operacji biznesowych, tworzenia nowych modeli biznesowych oraz angażowania klientów i interesariusz”.Przedsiębiorczość Cyfrowa

tworzy nowe przedsięwzięcia i przekształca istniejące firmy poprzez rozwój nowych technologii cyfrowych i / lub nowe wykorzystanie tego typu technologii.
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Projekt został ufundowany w ramach wsparcia Komisji Europejskiej. Niniejsza strona internetowa wraz z jej zawartością odzwierciedla tylko i wyłącznie poglądy jej autorów, a Komisja Europejska w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zamieszonych na niej informacji.