EN | IT | ES | HR | PL | RO | SK |
news image

Slovník

Rizikový kapitál

strednodobé a dlhodobé investície do neverejných podnikov v ranom štádiu vývoja, realizované špecializovanými subjektmi.Súkromný kapitál (majetok)

druh kapitálovej investície, ktorá predstavuje externý zdroj financovania pre spoločnosti neprijaté na verejné obchodovanie; je to finančný (alebo nepeňažný) príspevok vlastníka/(-ov), spoločníkov alebo akcionárov, v priebehu podnikania sa vlastné imanie považuje aj za zisk. Vzhľadom na riziko neobnovenia investovaného kapitálu sú jeho náklady relatívne vyššie ako pri použití cudzieho kapitálu. Jeho cena sa zvyčajne identifikuje s takzvanými alternatívnymi nákladovými príležitosťami alebo nevyužitými príležitosťami, t.j. mierou návratnosti, ktorá by sa očakávala keby sa rovnaké „euro“ investovalo do iných aktív/investícií..Initial Public Offering (IPO)

verejná ponuka konkrétnych cenných papierov vyrobená po prvýkrát.Finančné inštitúcie pre rozvoj komunity

sú súkromné finančné inštitúcie, ktoré poskytujú financovanie a finančné vzdelávanie jednotlivcom alebo miestnym komunitám, ktorí boli vylúčení z tradičného komerčného finančného systému kvôli nízkym príjmom.Podnikateľské inkubátory

inštitúcie rôznych právnych foriem, ktorých účelom je podpora podnikania v počiatočnom štádiu. Inkubátory poskytujú priestor na prácu, ako aj vecnú, právnu a účtovnú podporu. V porovnaní s akcelerátormi podnikania si podnikateľ svoju myšlienku vyskúša v inkubátore.Akceleračné programy

všeobecne známe ako akcelerátory, podporujú podniky v najskorších fázach vývoja. Medzi ich pomoc môže patriť jednak financovanie, ale aj podstatná podpora v oblasti napr. právo, účtovníctvo, marketing alebo manažment. Inkubátory môžu tiež poskytnúť subjektom potrebný priestor a infraštruktúru vo forme kancelárskych priestorov, vybavenia alebo kancelárskych potrieb.E-vyjednávanie

E-vyjednávanie alebo elektronické vyjednávanie možno definovať ako „proces vedenia rokovaní medzi obchodnými partnermi pomocou elektronických nástrojov.“ Týka sa to najmä rokovaní prostredníctvom telefónu, e-mailu, okamžitých správ či videokonferencií, ale aj automatických rokovaní a rozhodovania na základe umelej inteligencie (napr. rokovania bot-človek alebo bot-bot, dražby, zjednávanie).Riadenie konfliktov

Riadenie konfliktov možno definovať ako proces zaobchádzania a riešenia sporov medzi aspoň dvoma stranami pomocou konkrétnych techník. Konflikty sú neodvrátiteľné kvôli rozdielom v osobných vlastnostiach, záujmoch a cieľoch a nie vždy je negatívny - môže viesť k vyššej miere tvorivosti a riešeniu problémov. Podľa časopisu Journal of Business Management „manažment konfliktov zahŕňa získanie zručností súvisiacich s riešením konfliktov, poznanie štýlov konfliktov, komunikačné zručnosti pri konfliktoch a vytvorenie štruktúry na riadenie konfliktov v organizačnom prostredí“.Medzikultúrna komunikácia

Podľa SAGE Encyclopedia of Communication Research Methods (2017) sa pojem „medzikultúrna komunikácia“, ktorý sa používa zameniteľne s pojmom interkultúrna komunikácia, vzťahuje na „proces vytvárania a zdieľania myšlienok medzi ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí využitím širokej škály nástrojov“.Telecommuting (Práca na diaľku)

Práca na diaľku označuje pracovný štýl, ktorý umožňuje zamestnancom pracovať mimo tradičnej kancelárie a zároveň komunikovať s ostatnými členmi tímu prostredníctvom elektronických nástrojov.Virtuálny tím

Virtuálny tím možno definovať ako usporiadanie práce, ktoré digitálnymi prostriedkami spája ľudí s rôznymi zručnosťami. Tí pracujú v závislosti na ostatných členoch tímu, z rôznych miest, s ktorými majú obmedzený alebo žiaden osobný kontakt. Dnes organizácie čoraz častejšie využívajú tento typ spolupráce kvôli množstvu jej výhod, napríklad maximalizácia funkčných znalostí pri súčasnom znižovaní nákladov, produktivitu 24 hodín denne, 7 dní v týždni v dôsledku rozdielov v časových pásmach, internacionalizácia podnikania, réžia, relokácia či cestovné náklady.Podnikateľský model

Podnikateľský model „artikuluje logiku, ktorá demonštruje, ako podnik vytvára a dodáva zákazníkom hodnotu a načrtáva architektúru výnosov, nákladov a ziskov spojených s poskytovaním tejto hodnoty“ (Teece 2010, s. 173). Proces navrhovania konkrétneho podnikateľského modelu sa zvyčajne zaoberá skúmaním existujúcich zákazníkov s nenaplnenou (alebo zle naplnenou) potrebou, ktorí sú ochotní a schopní zaplatiť za potenciálny produkt alebo službu. Úspešný podnikateľský model poskytne zákaznícke riešenie, ktoré dokáže podporiť dostatočne vysokú cenu na pokrytie všetkých nákladov a výnosov, ktoré sú minimálne také vysoké, že dokážu podporiť dané podnikanie a jeho rast.Zákaznícke možnosti nákupu

Ponuku produktu alebo služby je možné zaobaliť mnohými spôsobmi pre nákup. Zaobalenie sa tu označuje ako možnosť nákupu zákazníkov. To môže mať výrazný vplyv na ochotu zákazníka investovať, proces nákupu má vplyv na dosiahnuté výnosy a ziskové marže.Cenová stratégia

Cenovú stratégiu používajú spoločnosti na určenie toho, za koľko môžu predať svoje tovary alebo služby. Nastavenie správnej cenovej stratégie zahŕňa podrobné porozumenie produktu, trhu a zákazníkov.Získavanie hodnoty

Získavanie hodnoty je proces zabezpečenia ziskov z tvorby hodnoty a distribúcie týchto ziskov medzi zúčastnené subjekty, ako sú poskytovatelia, zákazníci a partneri (Chesbrough et al., 2018).Tvorba hodnoty

Tvorba hodnoty je proces zameraný na zvyšovanie hodnoty.Podniková pyramída (venture pyramid)

je koncept štruktúrovania procesu na identifikáciu vhodnosti podnikateľského modelu. Štrukturuje kritické podnikateľské predpoklady, zatiaľ čo tie najkritickejšie sa nachádzajú v spodnej časti pyramídy.Digitálny podnikateľský model

je podnikateľský model, ktorý využíva digitálne technológie na zlepšenie niekoľkých aspektov organizácie a pomáha vylepšiť jej navrhovanú hodnotu.Lean kanvas

je nástroj vyvinutý ako adaptácia podnikateľského modelu kanvas s cieľom lepšie sa prispôsobiť startupom. Lean kanvas je zameraný hlavne na podnikateľa a rýchle formulovanie, dolaďovanie a validáciu podnikateľského modelu. V Lean kanvase problém, riešenie, kľúčové metriky a neférová výhoda nahrádzajú kľúčových partnerov, kľúčové aktivity, kľúčové zdroje a vzťahy so zákazníkmi.Podnikateľský model kanvas

je vizuálne znázornenie podnikateľského modelu v jednostranovom formáte. Jedná sa o šablónu, v ktorej je možné vyplniť najdôležitejšie atribúty podnikateľského modelu vo vopred definovanej štruktúre. Deviatimi stavebnými prvkami sú: zákaznícke segmenty, navrhovaná hodnota, kanály, vzťahy so zákazníkmi, toky výnosov, kľúčové zdroje, kľúčové aktivity, kľúčové partnerstvá a nákladová štruktúra.Podnikateľský model

je základnou logikou toho, ako podnik vytvára, dodáva a získava hodnotu. Podnikateľský model jednoducho vysvetľuje, ako bude vaše podnikanie fungovať.Sociálny predaj

Sociálny predaj je proces zapojenia publika, udržiavania vzťahov a rozširovania sociálneho dosahu prostredníctvom sociálnych sietí ako súčasť stratégie predaja.Rozprávanie príbehu značky

Rozprávanie príbehu značky sa týka zdieľania príbehu spoločnosti s cieľom spojiť sa s publikom.Obsah značky

Značkový obsah spočíva v vytváraní takého obsahu, ktorý súvisí priamo so značkou, a umožňuje tak zákazníkom nadviazať spojenie so značkou.Identita značky

Identita značky je nezabudnuteľný a jedinečný súbor asociácií značky, ktorý predstavuje istý prísľub zákazníkom.Značka

Podľa Americkej marketingovej asociácie (AMA) je značka „meno, termín,, označenie, symbol či dizajn alebo ich kombinácia, určená na identifikáciu tovaru a služieb jedného predajcu alebo skupiny predajcov, ktorá ich odlíšenie od konkurencie.“Hosting

táto služba spočíva v poskytnutí priestoru na serveri používateľom na ukladanie ich údajov, súborov a informácií potrebných na správny výkon ich internetových webových stránok.Kľúčové slovo

je to slovo alebo viac výrazov, ktoré používatelia vyhľadávajú v prehliadačoch. Vyhľadávače potom zobrazia výsledky súvisiace so zavedenými kľúčovými slovami.Emailový marketing

pozostáva z reklamných kampaní prostredníctvom e-mailu: odosielaním správ sa môžete dostať k novým zákazníkom, rozvíjať vzťahy so súčasnými, komunikovať s kontaktami, pomáhajú zvýšiť predaj,...SEM

„marketing vo vyhľadávačoch (angl. Search Engine Marketing)”, jedná sa o platené reklamné kampane v prehliadačoch, takže webové stránky sa môžu objaviť lepšie umiestnené v ponuke systému.SEO

„optimalizácia vyhľadávacieho modulu (angl. Search Engine Optimization)”. Je to súbor online stratégií, ktorých cieľom je zvýšiť viditeľnosť webových stránok tak, aby sa zobrazovali na vyšších priečkach v zozname výsledkov vyhľadávačov.Podnikateľský model kanvas

Podnikateľský model kanvas je grafický nástroj užitočný na vývoj nových podnikateľských modelov alebo na zdokonalenie tých existujúcich. „Podnikateľským modelom“ označujeme súbor organizačných a strategických riešení, ktoré spoločnosti umožňujú vytvárať, distribuovať a získavať hodnotu.Podnikateľská príležitosť

Podnikateľská príležitosť sa objaví, keď vyrobený produkt / tovar / služba uspokojí potreby trhu, ktoré neboli uspokojené, alebo definujú inovatívny spôsob, ako efektívne využívať rovnaké zdroje. Kombinácia hľadanej hodnoty a schopnosti vytvárať hodnoty určuje podnikateľskú príležitosť.Digitálne vodcovstvo

Efektívni digitálni vodcovia sa dajú rozlíšiť podľa štyroch znakov: 1. Chápu, že digitálna transformácia nie je iba inovačný projekt, ale reštrukturalizácia podniku 2. Vážia si digitálne talenty a investujú do posilnenia svojho tímu 3. Neboja sa vyčleniť finančné zdroje na technológie novej generácie 4. Digitalizácia sa vníma ako jedinečná príležitosť - a nie len ako možná cesta Najdôležitejšie je, že digitálni lídri si dobre uvedomujú, že digitálna inovácia je predovšetkým záležitosťou ľudí a ako je kultúra IKT rozšírená vo všetkých oblastiach podniku. Digitálne povedomie je základným predpokladom, pomocou ktorého sa budujú konkurencieschopné organizácie.Podnikateľský plán

Podnikateľský plán je písomné zhrnutie podnikateľského návrhu, jeho prevádzkových a finančných podrobností, príležitostí a marketingovej stratégie, ako aj zručností a schopností jeho manažérov. Naznačuje cestu vpred, ako viesť spoločnosť k úspechu.Ganttov diagram

Ganttov diagram je podporný nástroj pre riadenie projektov. Je zostavený z vodorovnej osi - predstavujúcej celkový časový rámec projektu, rozdelenej na jednotlivé fázy (napr. dni, týždne, mesiace) - a zo zvislej osi - predstavujúcej úlohy alebo činnosti, ktoré tvoria daný projekt.SWOT analýza

SWOT analýza (tiež známa ako SWOT matica) je nástroj strategického plánovania, ktorý sa používa na hodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb projektu, podniku alebo v akejkoľvek inej situácii, v ktorej sa musí organizácia alebo jednotlivec rozhodnúť ako dosiahnuť svoj cieľ.Elevator Pitch

Chytľavá a pútavá prezentácia podnikateľského nápadu zameraná na podmanenie a uchvátenie záujmu investora. Elevator Pitch sú známe tým, že sú extrémne krátke a výstižné: môžu trvať minimálne 30 sekúnd maximálne do 2 min.Finančný plán

Finančný plán (FP) sa týka syntetického, ale veľmi komplexného hodnotenia finančných a ekonomických schopností firmy. Silný FP odkazuje na tri dokumenty, ktoré zároveň predstavujú tri primárne finančné výkazy: • Súvaha - aktíva vs pasíva • Výkaz ziskov a strát - Výnosy vs Náklady • Výkaz hotovostných tokov (Cash Flow) - prichádzajúca a odchádzajúca hotovosťPodnikateľský plán

Podnikateľský plán (PP) je formálny dokument, ktorý poskytuje štruktúrovaný prehľad o podnikaní. Obsah PP je obvykle formulovaný v niekoľkých konkrétnych častiach, ktoré pokrývajú všetky hlavné obchodné dimenzie: • Stručná prezentácia podnikateľského nápadu, podnikateľov a ich hlavných zamestnancov • Stručná prezentácia produktu/služby • Marketingová analýza (ktorý segment trhu budeme obsadzovať) • Perspektíva dlhodobého rozvoja • Vplyv na životné prostredie • Financie a očakávaná ziskovosťDátová analýza

Formálna definícia popisuje Dátovú analýzu ako spôsob dekódovania digitálnych údajov zvýrazňujúcich vysoko zmysluplné informácie tak, aby sa vytvorili skôr „modely prediktívnych znalostí“ ako tie popisné. V podnikovom manažmente je dátová analýza nevyhnutným strategickým nástrojom, ktorý majú k dispozícii riadiaci pracovníci a riaditelia.Cloud Computing

Riešenia prostredníctvom Cloud computing-u vám umožňujú využívať dôležité hardvérové a softvérové zdroje na diaľku. Tieto služby poskytujú špecializované spoločnosti, ktoré – v závislosti od ich ponuky - môžu alokovať alebo spravovať zdroje v mene klienta.ORM – Online riadenie dobrého mena

Online riadenie dobrého mena (ORM) sa týka monitorovania, hodnotenia a posilnenia vnímania firiem očami zákazníkov, konkurencie, investorov/akcionárov a širokej verejnosti. Početné štúdie preukázali, že verejný obraz firmy v online prostredí predstavuje jednu z najdôležitejších strategických aktív pre podnikanie.Digitálna transformácia (definícia OECD)

„Digitálna transformácia sa týka ekonomického a spoločenského vplyvu digitalizácie (tj. konverzie analógových údajov a procesov do strojovo čitateľného formátu) a digitalizácie (tj. použitia digitálnych technológií a údajov), ako aj prepojení, ktorých výsledkom sú nové alebo upravené činnosti)“.Definícia digitálneho podnikania - akademická perspektíva

„Digitálne podnikanie možno definovať ako podnikateľské príležitosti, ktoré sa vytvárajú prostredníctvom využitia technologických platforiem a iného zariadenia na komunikáciu informácií. Digitálne podnikanie preto môže spadať do mnohých obchodných kategórií. Keď sa technológia bude rozvíjať a kultivovať, spolu s ňou sa budú aj tieto kategórie (napr. marketing, predaj, výrobky, distribúcia, manažment zainteresovaných strán, prevádzka) a pribudnú aj mnohé ďalšie kategórie“.DE: Definícia OECD

„[...] vytváranie digitálnych podnikov a prijímanie digitálnych technológií existujúcimi podnikateľmi. Skupiny obyvateľstva s nedostatočným zastúpením v podnikaní by mohli s väčšou pravdepodobnosťou ťažiť z určitých funkcií digitálnych technológií pre zakladanie a rast firiem, vrátane nižších nákladov na začatie podnikania potrebných pre mnohé digitálne podniky a širšieho prístupu na externé trhy, ktoré ponúka internet”.DP: Definícia Európskej komisie

“Digitálne podnikanie zahŕňa všetky nové podniky a transformáciu existujúcich podnikov prostredníctvom nových digitálnych technológií. [Digitálne podniky] sa vyznačujú vysokou intenzitou využívania nových digitálnych technológií (najmä sociálnych, big data, mobilných a cloudových riešení) na zdokonalenie obchodných operácií, vymýšľanie nových obchodných modelov a interakciu so zákazníkmi a zainteresovanými stranami“.Digitálne podnikanie

predstavuje vytváranie nových podnikov a transformáciu existujúcich podnikov prostredníctvom vývoja nových digitálnych technológií a / alebo nového využívania týchto technológií
Sveuciliste u dubrovniku             IDP             IHF             Universitas comeniana bratislavensis Malgrande Solutions

IWS             EIZ             Hrvatski Telekom                Wyzsza szkolaa informatykiWyzsza szkolaa informatyki

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.